سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
آلاله صفری گرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

پدیده اشتغال و کارازابتدای زندگی بشرمورد توجه بوده است و تعارض کارخانواده یکی ازموضوعات عمده ای است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان حوزه کاروخانواده قرارگرفته است این تعارض ازتداخل نقشهای شغلی و خانوادگی ناشی می شود تعارض کارخانواده با دو جنبه دخالت خانواده برکارودخالت کاربرخانواده به عنوان مهمترین فشارزای حیطه های کاروخانواده ارتباط مستقیمی با استرس شغلی یا فشارروانی ناشی ازشغل است و استرس خود برپیامدهای شغلی مانند رضایت شغلی تعهدسازمانی و تمایل به ترک شغل تاثیر گذار است که هرکدام از اینها نیز میتواند بررضایت اززندگی افراد تاثیر گذارباشد. درمقاله حاضرابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات به شباهتهایی ازجمله تاثیر تعارض کارخانواده بررضایت اززندگی تاثیر تعارض کارخانواده بررضایت شغلی تاثیر تعارض کارخانواده برخود تسلطیابی تاثیر تعارض کارخانواده براسترس شغلی تاثیر تعارض کارخانواده برسلامت روانی و تاثیر تعارض کارخانواده برعملکرد شغلی اشاره شده است.