سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خضراله متاجی –
آمنه دیلمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده:

تجاری سازی تکنولوژی فرایندی است که دانش تولید شده دردانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه دربازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل می کند نظام ملی نوآوری عبارتست از شرکت ها مراکز پژوهشی مشاوران و سایرسازمان ها جهت بهره برداری دانش جهانی جذب و تعدیل آن برای براوردن نیازهای بومی و خلق فناوری نوین امروزه تجاری سازی بخش مهمی از فرایند نوآوری است وهیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود ایجاد بسترهایی برای عرضه دانش و فناوری علاوه برفراهم آوردن ارزشهای اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها منجر به رشد اقتصادی و فناورانه جامعه می شود درمقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به شباهتهایی شامل نقش پشتیبانی مالی نقش تعامل و ارتباط و انتقالنقش مراکز و نهادهاو نقش نوآوری اشاره شده است و درپایان با استفاده از این نتایج به ارایه پیشنهادات کاربردی از جمله اینکه برای تجاری سازی و پیشبرد اهداف تجاری سازی تکنولوژی دانشگاه ها درنظام ملی نوآوری ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی دردانشگاه یا خارج از آن برای تعامل و ارتباط پویا و پشتیبانی مالی همچنین بررسی نوآوری صورت گرفته درزمینه موضوع مورد نظر را درنظرداشتهب اشند.