سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید کوشکباغی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی
ایوب رمضانی –

چکیده:

انتقال تکنولوژی فرایندی پیچیده و دشوار است و برای موفقیت بیشتردر این زمینه لازم است علاوه برآماده سازی زیرساخت های موجود فرایند انتقال تکنولوژی را با تمرکز بیشتری مدیریت نمود تا تکنولوژی وارداتی به گونه ای کسب شود که نه تنها برای محصول به کارگرفته شود بلکه زمینه ای برای خلق تکنولوژی جدید باشد اهمیت انتقال تکنولوژی ونقش آن درتوسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته انکارنشدنی می باشد انتقال تکنولوژی براساس شرایط دهنده و گیرنده تکنولوژی به روشهای مختلفی انجام یم شود درمقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات به شباهتهایی ازجمله فرایند انتقال تکنولوژی روشهای انتقال تکنولوژی نقش سازمان مدیریت وانتقال تکنولوژی در توسعه تکنولوژی کشور و تفاوت هایی از جمله مدل انتخاب و اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژی عوامل مهم انتقال تکنولوژی ردشرکت مادر و طبقه بندی فرایند انتقال تکنولوژی اشاره شده است.