سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر کوه کن موخر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
زیبا گنجه خور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شیما افضلی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

زنان حدود نیمی از جمعیت کشوررا تشکیل میدهد و نرخ ورود زنان به دانشگاه ها سال به سال درحال افزایش است این درحالی استکه نرخ بیکاری درمیان بانون تحصیل کرده همچنان بالاست توسعه کارافرینی درمیان زنان و دختران میتواند یکی از راه کارهای مهم جهت حل معضل بیکاری باشد باتوجه به نوپایی کارافرینی زنان مشکلات زیادی درراستای دستیاب به اهداف آن وجود دارد درمقاله حاضر ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مربوط ابتدا بحث کارافرینی زنان توضیح داده شده انگاه به مطالعه و مقایسه تئوریکی نتایج مطالعات مذکور درسه بخش مقایسه ویژگی های کارافرینان زن و مرد تشریح مشکلات زنان کارافرین و بالاخره کارافرینی زنان درایران پرداخته شده است.