سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
آرزو صنوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
احمد بیگلریان – کارشناس ارشد مدیریت تحول

چکیده:

گزارشگری مالی سنتی تنها به اندازه گیری ترازنامه کوتاه مدت گذشته و دارایی های ملموس می پردازد درحقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کامل را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با استفاده از آن می توان ارزش اتی شرکت را نیز محاسبه کرد بدین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش ازپیش نزدشرکت ها سهامداران سرمایه گذاران و سایرگروه های ذینفع افزایش یافته است درسال ۱۹۹۶ دارای خالص شرکت فقط ۱۲/۳ درصد ارزش بازاری اشو کوکاکولا تنها ۴درصد ازارزش دارایی اش و مایکروسافت ۶درصد ارزش بازی اش را پوشش داده بود درقماله حاضرسعی شده است تا مستند برمرور ادبیات موضوعی مربوط به عنوان تحقیق با اسفتاده ازم قایسه تئوریکی برخی تحقیقات تجربی انجام شده درمورد رابطه بین سنجش سرمایه فکری دربازه مالی به ارایه یکنوآوری تئوریکی برگرفته ازنتایج تحقیقات مذکور پرداخته شده است.