سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
منظر طالبی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسین صادقی فر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علف های هرز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی صفاریان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت از طریق تأثیر کشت بین ردیف بر کنترل علف های هرز در کشت ذرت دانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز انجام شد. این آزمایش به صورت طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد که تیمارهای آن شامل کشت خالص ذرت با انجام وجین و کشت بین ردیف ذرت با ماش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر وزن هزار دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد مشاهده شد ولی از نظر صفات درصد کنترل علف های هرز، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و وزن خشک بلال اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با تعداد ردیف در بلال(۰/۷۰=r) تعداد دانه در ردیف(۰/۹۰=r)، وزن هزار دانه (۰/۷۰=r)، وزن خشک بلال (۰/۷۰=r) در سطح احتمال ۱ درصد دارای همبستگی مثبت و معنی دار می باشد.