سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خدادادی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

پدیده ریزشگردابه از پشت سیلندرها باعث القای نیروهای نوسانی برآ و پسا به آنها میشود. هدف از کنترل جریان متوقف کردن این پدیده و کمینه کردن نیروهای القایی توسط سیال میباشد. درتحقیق حاضر، با حل عددی میدان جریان آرام دوبعدی و غیرقابل تراکم عبوری از سیلندر مربعی در عدد رینولدزRe=150 و عدد پرانتلPr= 0/71 انتقال حرارت و کنترل پدیده ریزشگردابه بااستفاده از دمش و یا مکش تجزیه و تحلیل شده است. برای حل میدان جریان از روش حجم محدود مبتنی بر الگوریتم SIMPELC و شبکه جابجا نشده استفاده شده است. صحت روش عددی و کدکامپیوتری با شبیه سازی جریان پیرامون سیلندر بدون مکش و دمش بررسی شده است. الگوی جریان و پارامترهای آئرودینامیکی با اعمال مکش یا دمش بر وجوه سیلندر تغییر میکند، بهطوریکه در میزان مکش ۰/۳ از سطوح بالا و پایین سیلندر، ریزش گردابه بهطور کامل متوقف میشود. چنانچه همزمان دمش بر سطوح جلو و پشت، مکش از سطوح بالا و پایین به میزان کنترل ۰/۱ بر سیلندر اعمال شود، ریزشگردابه متوقف شده و نیروی پسای متوسط، بیش از ۵۰% کاهش مییابد.