سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد عبدیزران – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
حسین ادریس – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر مقدار روانساز فلورید کلسیم، مورد استفاده فلاکسهایی بر مبنای آهک، در فرایند آماده سازی آهن خام و با توجه به استقبال جهت کاهش میزان مصرف این ترکیب انجام شد. بدین منظور فلاکس مورد نظر، بر مبنای آهک و حای مقادیر ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد فلورین تهیه و آزمایشهای تصفیه چدن مذاب با استفاده از محصول واحد کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان در یک کوره القایی به ظرفیت ۲۰ کیلوگرم دارای نسوز منیزیتی و در محدوده دمایی ۱۴۵۰-۱۳۵۰ درجه سانتیگراد انجام شد. نتایج حاصل نشان داد با استفاده از ۳۰ درصد فلورین در ترکیب فلاکس بیشترین میزان حذف ناخالصی های فسفر و گوگرد به دست آمده است. این امر ناشی از ایجاد سرباره ای با سیالیت و بازیسیته مطلوب می باشد. با استفاده از ۲۰ درصد فلورین، حذف ناخالصی ها به مقدار ناچیزی کاهش یافت. لذا با توجه به اهمیت کاهش مصرف فلورین، این ترکیب به عنوان حالت بهینه معرفی شد. نتایج آزمایشها با استفاده از دیاگرام تعادلی (۲)Cao-CaF و بررسی فازهای حاصل، اثر فلورید کلسیم بر ظرفیت فسفاتی سرباره و نیز محاسبه میزان بازده آهک با استفاده از روابط مربوطه مطالعه شد.