سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان کلانتری زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
منوچهر جم نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
عاطفه خوش لهجه مفرد – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

بمنظور بررسی اثر قارچ میکوریزا بر جذب نیتروژن و رشد رویشی دو رقم آفتابگردان، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلالامی واحد ساوه به اجرا درآمد. فاکتورها شامل فاکتور اول استفاده و عدم استفاده از قارچ میکوریزای گونه Glomusinteraradices و فاکتور دوم ارقام آذرگل و پروگرس آفتابگردان بود. آزمایش به صورت گلدانی انجام شد و خاک گلدانها قبل از کشت به مایه تلقیح قارچ آلوده گردید و گیاهان در مرحله ستاره ای شدن برداست شدند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که غلظت و محتوای نیتروژن در گیاهان مایه زنی شده بطور معنی داری نسبت به گیاهان مایه زنی نشده افزایش داشتند. صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک ریشه، سطح برگ و وزن خشک برگ درگیاهان مایه زنی شده به طور معنی داری نسبت به گیاهان مایه ز نی نشده بیشتر شدند و همچنین شاخص های رشد شامل سرعت رشد گیاه (CGR)، سرعت رشد نسبی(RGR)، شاخص سطح برگ (LAI)، نسبت سطح بر گ(LAR) و سطح ویژه برگ (SLA) درگیاهان میکوریزایی شده افزایش معنی داری نسبت به گیاهان میکوریزایی نشده داشتند. دو شاخص میزان فتوسنتز خالص (NAR) و وزن مخصوص بر گ (SLW) درگیاهان میکوریزایی شده نسبت به گیاهان مایه زنی نشده به طور معنی داری کوچکترشدند.