سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی طیبی فرد – پژوهشکده نیمه هادیها ، پژوهشگاه مواد و انرژی
حسین اسماعیلی –

چکیده:

فریت منگنز روی با توجه به خواص منحصر به فرد و به تبع آن جاذبه های فراوان کاربردی، روش های متعددی نیز برای سنتز آن پیشنهاد شده است. با این حال روش سنتز این ترکیب با استفاده از فلز منگنز و هماتیت به کمک آسیاب مکانیکی و عملیات حرارتی کنترل شده تحت اتمسفر مناسب، از جمله مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است. ابتدا پودرهای فلز Mn و Fe2O3 به نسبت استوکیومتری توزین و فرآیند آسیاب سیاره ای در زمان ۶ ساعت تحت اتمسفرخنثی انجام شد. تعدادی از نمونه ها درون کاپ های آسیاب با اتمسفر اکسیدی آسیاب و زمانهای آسیاب به ۱۱ ساعت افزایش داده شد. در نهایت پودرهای آسیاب شده در اتمسفر اکسیدی برای عملیات حرارتی در دمای oC 311 که در بعضی موارد دمای تکمیلی آن oC 1150 بالغ می شد تحت اتمسفر اکسیدی، به کوره ارسال شد. مدت زمان ماندگاری تحت دمای بیشینه ما بین ۲ ساعت تا ۱ دقیقه انتخاب شد. نمونه های عملیات حرارتی شده فرآیند سرد شدن را یا به همراه کوره تا همدمایی با محیط و یا در مواردی در آب سرد quench شد. نتایج بدست آمده از الگوهای XRD نشان داد که در حالت بهینه محصولی با تنها فاز MnFe2O4 )جاکوبسایت( بدست آمده است