سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
ملیحه خانلریان – کارشناس ارشد زیست شناسی آموزش و پرورش مازندران

چکیده:

این آزمایش به صورت فاکتوریل ۲×۳×۲۰ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار شامل سه سطح روی ( ۰ و ۵ و ۱۰ میکروگرم در گرم به صورت ZnSO4, 7H2O) و دو سطح کادمیم ( ۰ و ۳ میکروگرم در گرم به صورت ۳CdSO4, 8H2O) باقی مانده از آزمایش بررسی تأثیر روی و کادمیم بر رشد و ترکیب شیمیایی برنجو در ۲۰ خاک و در گلخانه اجرا گردید. نتایج نشان داد که غلظت کادمیم از ۰/۶۵ میکروگرم در گرم در تیمار شاهد به ۷/۴ میکروگرم در گرم در تیمار ۳ میکروگرم کادمیم در گرم خاک افزایش یافت . روی باقی مانده در خاک از کشت قبلی ( برنج ) سبب کاهش غلظت کادمیم در اسفناج در کلیه خاکها گردیده، بطوریکه میانگین غلظت کادمیم از ۴/۴۹ میکروگرم در تیمار شاهد به ۴/۰۶ و ۳/۶ میکروگرم در گرم به ترتیب در تیمارهای ۵ و ۱۰ میکروگرم روی باقی مانده در گرم خاک کاهش یافته است. همکنش روی و کادمیم باقی مانده بر میانگین غلظت کادمیم نشان می ده د که در هر یک سطوح کادمیم باقی مانده، روی باقی مانده در خاک موجب کاهش غلظت کادمیم در اسفناج گردیده که این کاهش در سطح صفر کادمیم بسیار کم بوده، در صورتیکه تأثیر سطوح روی باقی مانده بر کاهش غلظت کادمیم در سطح ۳ میکروگرم کادمیم باقی مانده در خاک قابل ملاحظه بوده است.