سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق عسکری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند،
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
غلامرضا فتوحی راد –

چکیده:

دسترسی به آب با کیفیت مناسب یکی از پشتوانههای اقتصادی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشود. بر این اساس مطالعه تأثیر عوامل گوناگون بر کیفیت آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخواردار بوده و ساختارهای زمینشناسی بهعلت داشتن بیشترین تماس با آب زیرزمینیمیتواند بیشترین این تأثیرات را داشته باشد. مطالعه حاضر از طریق طبقهبندیهاو نمودارهای مختلف به مطالعه میزان و چگونگی اثر جنس زمین شناسی حوزه آبریز دشت بیرجند بر آب زیرزمینی آن میپردازد. بر اساس این بررسی، آب منطقه شور و در طبقه سدیم- سولفات- کلر قرار میگیرد. شاخص کیفیت محاسبهشده نیز وضعیت بحرانی و نامناسب این آب را نشان میدهد. در نتیجه میتوان لایه های مارن، گچ و نمکهای تبخیری شناخته شده در منطقه را بیش از سنگ های آهکی و … در کیفیت و تیپ آب زیرزمینی دشت بیرجند مؤثر دانست. نتایج چنین مطالعاتی میتواند جهت بهره برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی درمنطقه موثر واقع گردد