سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شریفان – استادیار رشته مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عصمت شاهمرادی – دانشجوی رشته مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه کم آبی و نبود ذخایر آب آبیاری کافی مشکلات فراوانی برای کشاورزان جهت آبیاری اراضی بوجود آورده است. از این رو پژوهشگران در جهت مقاوم سازی گیاهان زراعی مقابل شوری و بهره برداری هرچه بیشتر از آب دریا به عنوان یکی از منابع آب دنیا تحقیقاتی را انجام دادهاند. در همین راستا آزمایشی روی یکنوع بذر گندم اصلاح شده در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. این آزمایش شامل ۱۱ تیمار و برای هر تیمار ۳ تکرار بود. مدت زمان انجام آزمایش ۸ روز و در شرایط کاملا آزمایشگاهی بوده است. تأثیر غلظتهای مختلف آب دریا بر سرعت جوانه زنی، طول رشد ساقهچهها و ریشهچهها و همچنین اثر شوری آب دریا بر بذرهایی که به منبع آب شور نزدیکتر بودند نسبت به کل بذرها، از جمله مواردیاست که در این آزمایشمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جوانهزنی گندم نسبت به شوری تقریبا مقاوم میباشد. و به تدریج با افزایش غلظت آب دریا، رشد گیاه گندم روند مناسبی را طی نمود. لیکن در غلظتهای بالا خصوصأ در غلظت ۸۰،۹۰،۱۰۰ درصد، گندم رشد نزولی داشته و آثار توقفرشد ،رنگپریدگی و زرد شدگی روی جوانههای گندم به خوبی مشهود بوده است.