سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمودآبادی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فرسایش بادی یکی از مهمترین جنبه های تخریب اراضی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. شدت فرسایش بادی به سرعت باد و ویژگی های خاک بستگی دارد. در این ارتباط، شرایط سطحی خاک از نظر اندازه ذرات و زبری ناشی از آن، حائز اهمیت است. با توجه به دشواری اندازه گیری فرسایش در شرایط طبیعی، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرعت باد و همچنین اندازه ذرات خاکدانه سطحی بر شدت فرسایش، با استفاده از تونل باد می‎پردازد. بدین منظور، با استفاده از یک نمونه خاک زراعی دو زیرنمونه با حداکثراندازه ذرات ۲ و ۱۰ میلی‎متر تهیه شد. سپس هر یک از زیرنمونه‎ها در معرض سرعت‎های مختلف باد شامل؛ ۲، ۹ و ۱۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ۲۰ سانتی متری در ۳ تکرار قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با افزایش سرعت باد، شدت فرسایش نیز افزایش می یابد. این در حالی بود که افزایش شدت فرسایش در نمونه خاک با اندازه ذرات ۱۰ میلی‎متر به مراتب کمتر از نمونه خاک ۲ میلی‎متری بود. یافته‎های این تحقیق، اهمیت مدیریت خاک سطحی را در افزایش اندازه و پایداری خاکدانه در جهت مهار و کاهش شدت فرسایش بادی بیش از پیش آشکار می‎سازد.