سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرنگیس قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
اصغر آل حسینی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

کشاورزی پایدار در جهت کارایی بیشتر در استفاده از منابع و توازن با محیط است. برای محقق شدن این امر باید به حفظ جنگل ها و مراتع و مبارزه اصولی با آفات آن اندیشید. مدیریت تلفیقی آفات از مولفه های مهم توسعه پایدار کشاورزی است که با بکارگیری فناوری های همساز با محیط زیست، استراتژی کنترل بیولوژیک آفات را پیشنهاد می کند. جنگل بلوط نودان در تثبیت خاک، تعدیل آب و هوا و حفظ اکوسیستم منطقه اهمیت خاصی دارد. پروانه برگ خوار سفید بلوط Leucoma wiltshirei coll بدلیل پتانسیل بالای تخم گذاری، نشو و نمای سریع، مقاومت بالا و رژیم تک خواری (برگ بلوط) مهم ترین آفت بالفعل جنگل این منطقه محسوب می شود. سابقه طغیان آفت در منطقه، لزوم تحقیق حاضر را ضروری نمود. به همین منظور در فاصله زمانی ۱۳۸۷ ، منطقه ای به طول ۱۵ کیلومتر از جنگل بلوط در نودان انتخاب و هر دو هفته یک بار در فواصل معین ( ۲۵ متر) از -۸۸ درختهای علامت گذاری شده، چهار شاخه ۲۰ سانتی متری در محل معاینه و جمعیت مراحل نابالغ آفت شمارش گردید. حشرات بالغ نیز با تله نوری جمع آوری و شمارش شد و نمودار تغییرات جمعیت آن رسم گردید. نتایج حاصل نشان داد که علاوه بر دشمنان طبیعی گزارش شده، گونه ای زنبور از خانواده Mymaridae ، بالتوری های Chrysoperla carnea و Mallada flavifrons و چند گونه سن شکاری، شیخک و سوسکهای Carabidae نیز دشمنان این آفت هستند. علاوه بر آن مراحل مختلف تکوین پروانه مذکور مشاهده و خصوصیات مرفولوژیکی، تعداد نسل لاروی و مدت هر مرحله زندگی تعیین گردید .