سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – استادیارگروه اصلاح نباتات وبیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

به منظور مطالعه تغییرات بیان ژن گلوتامین سینتتاز در برگ جو زراعی رقم هورد آ در واکنش به تیمار پرتو ی فرابنفش آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در شرایط گلخانه تحقیقاتی تنظیم گردید . تیمار پرتوتابی در زمان حداکثر رشد رویشی به صورت هر یک روز، هر دو روز، هر سه روز و هر چهار روز یک بار به مدت سه ساع ت به همراه شاهد (بدون پرتوتابی) اعمال شد. نمونه برداری تصادفی برگ ۴۸ ساعت پس از اعمال سطوح پرتوتابی انجام شد . نمونه دانه نیز در زمان رسیدگی، برداشت شد. با استفاده از روش آنالیز نورترن بلات میزان تغییرات بیان ژن کاتالاز در برگ و دانه تجزیه و تحلیل گردید. ن ای تج نشان داد میزان بیان هر دو ایزوژن گلوتام ین سینتتاز تحت تأثیر پرتوتابی کم (هر چهار روز و هر سه روز) افزایش قابل توجهی داشت و پس از آن با افزایش میزان پرتوتابی روند کاهشی در بیان ژن ها ملاحظه گردید. چنین به نظر می رسد تحریک نه چندان شدید پرتوتابی با افزایش نسبی رادیکال های فعال اکسیژن منجر به تحریک سیستم دفاعی و در نتیجه بیان ژن گلوتامین شده است.