مقاله مطالعه بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی و روند زمانی ظهور آن ها در اندام های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه-ای آب شیرین Anodonta cygnea در معرض با غلظت تحت کشنده فلز سنگین کروم (Cr) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی و روند زمانی ظهور آن ها در اندام های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه-ای آب شیرین Anodonta cygnea در معرض با غلظت تحت کشنده فلز سنگین کروم (Cr)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستوپاتولوژی
مقاله Anodonta cygnea
مقاله کروم
مقاله اندام های داخلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معزی فاتح
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشیر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ایگدری سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: پورباقر هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و روند زمانی وقوع آن ها در معرض با فلز سنگین کروم در اندام های آبشش، غده هاضمه و پا در دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea بود.
مواد و روش ها: ۲۴ عدد دوکفه ای با دامنه طولی (۱۲٫۷ تا ۱۳٫۳ سانتی متر) از منطقه سمسکنده ساری برداشت گردید. در آزمایشگاه دوکفه ای ها با غلظت ۱۲۵m1-1 برای مدت ۱۸ روز در معرض فلز کروم قرار گرفتند. در روزهای ۴، ۹ و ۱۸ از دوکفه ای ها جهت به دست آوردن توده های بافتی از اندام های مورد مطالعه، نمونه برداری شد. برش های بافتی از نمونه های در معرض فلز و شاهد تهیه گردید و با روش هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) رنگ آمیزی شدند.
نتایج: وضعیت هیستولوژیک در هر سه اندام مورد مطالعه در مقایسه با نمونه های شاهد، تغییرات قابل توجهی را نشان داد. در آبشش هیپوپلازی، تغییرات شکلی و اندازه ای تیغه های آبششی، گرانولوما، هیپرپلازی و آتروفی کانال های همولنفی مشاهده گردید. در غده هاضمه آتروفی توبول های گوارشی، ریزش سلول های گوارشی و بازوفیل به درون توبول ها و همچنین تجمع هموسیت ها و گرانولوما در بافت پیوندی مشاهده گردید. در پا هیپوپلازی اپی تلیوم بیرونی، افزایش تعداد سلول های موکوسی و تورم و گسستگی بافتی در ساختار دسته های میوسیت مشاهده گردید. اولین علائم تغییر در روز چهارم ثبت و با افزایش مدت زمان معرض، ظهور علائم جدیدتر و افزایش گستره تغییرات هیستوپاتولوژیک در هر سه اندام دیده شد.
نتیجه گیری: تغییرات هیستوپاتولوژیکی در اندام های دوکفه ای A. cygnea به عنوان بیومارکرهای هیستوپاتولوژیکی بسیار مناسبی جهت پایش اثرات این فلز در محیط آبی پیشنهاد می شود و روند زمانی ظهور تغییرات، دقت این شاخص ها را افزایش می دهد.