سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی فرمهینی فراهانی – کارشناس پژوهشی
حمیدرضا میرداودی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

هرنوع عملیات اجرایی جهت بیابان زدایی باید با توسعه فعالیت های تحقیقاتی بویژه شناسایی گونه های گیاهی بومی و مهم ازلحاظ حفاظت خاک تولید علوفه سازگاری و مصارف دیگر همراه باشد که از جمله این گیاهان می توان به گیاه Camphorosma monspeliacum اشاره کرد سوال اساسی دراین پژوهش درمورد گیاه مذکور ا ین بود ه است که این گونه چه خصوصیات فردی دارد و چه رابطه ای با اجزا زنده و غیرزنده اکوسیستم خود برقرار ساخته است؟ دراین طرح ابتدا موقعیت رویشگاه گیاه مذکور درسطح منطقه مورد مطالعه تعیین شده است سپس وضعیت آب و هوا خاک پوشش گیاهی و خصوصیات دیگر محیطی رویشگاهی مورد نظر و خصوصیات فردی گیاه هاز قبیل فنولوژی ارزش رجحانی و خصوصیات بذر بررسی و مطالعه شده است نتایج نشان دادند که وسعت رویشگاه گیاه C.monspeliacum درمنطقه برابر ۳۸۷۱۳/۱ هکتار است که درغرب استان مرکزی و شرق استان همدان واقع شده است درکویر میقان اراک نیز دریک سطح بسیار کم به مساحت ۰/۵ هکتار این گیاه مشاهده می شود متوسط بارندگی برابر ۲۹۶ میلی متردرجه حرارت ۱۱/۸ درجه سانتی گراد تبخیر و تعرق برابر ۱۵۶۶ میلی متر و اقلیم نیمه خشک سرد از خصوصیات اب و هوایی رویشگاه مورد مطالعه درغرب استان مرکزی می باشد خاک منطقه خاکی شور و قلیایی می باشد که اسیدیته آن بطور متوسط برابر ۹/۲ و هدایت الکتریکی آن برابر ۲۳ میلی موس برسانتی متر مربع بوده و دارای بافتی سنگین می باشد از دیدگاه پوشش گیاهی ۷۴ درصد سطح پوشش تاجی منطقه را گیاه C.monspeliacum پوشش داده و تولیدی برابر ۴۰۰ کیلوگرمدرهکتار را دارا می باشد