مقاله مطالعه بوم شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه بوم شناختی اجتماعات ماکروبنتیک رسوبات جزر و مدی دلوار (بوشهر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوم سامانه های بین جزر و مدی
مقاله شاخص های بوم شناختی
مقاله ماکروفونا
مقاله دلوار
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاربی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری زاده امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه وضعیت بوم شناختی بوم سامانه های جزر و مدی در منطقه دلوار (بوشهر)، نمونه برداری رسوبات طی سه فصل سرد (زمستان ۸۷)، معتدل (بهار ۸۸) و گرم (تابستان ۸۸) در سه سطح جزر و مدی از شش ایستگاه (دو پهنه گلی، دو بوم سامانه ماسه ای و دو بوم سامانه قلوه سنگی) انجام گردید. شاخص های بوم شناختی مربوط به ساختار اجتماعات ماکروبنتیک درون رسوبات شامل تنوع زیستی شانون- وینر، ترازی زیستی پایلو، غالبیت گونه ای برگر- پارکر و غنای گونه ای مارگالف، به همراه متغیرهای محیطی محاسبه شد. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار فصلی (p>0.05) متغیرهای محیطی به ویژه شوری و درجه حرارت در اغلب ایستگاه ها بود. فراوانی ماکروبنتوزهای مورد مطالعه (بیشترین در کری، ۷۵±۲٫۹۴۳ و کمترین در دالارام ۶±۰٫۰۷۷ فرد در مترمربع) با درصد دانه بندی درشت همبستگی معنی دار منفی (p>0.05) با درصد دانه بندی ریز و مواد آلی کل، همبستگی معنی دار مثبت (p>0.01) نشان داد. مقادیر نسبتا پایین تر شاخص های تنوع شانون، یکنواختی پایلو و غنای گونه ای مارگالف (به ترتیب ۰٫۰۵۳، ۰٫۱۸۳ و ۸٫۳۵۳) و نیز بالاتر شاخص غالبیت برگر- پارکر (۰٫۹۷۲) در دلارام و طی فصل زمستان محاسبه شد که نشان دهنده شرایط طبیعی دشوار این بوم سامانه ماسه ای بود. شرایط نامناسب حاکم بر بوم سامانه قلوه سنگی رستمی را می توان به اثرات سوء زیست محیطی ناشی از اسکله صیادی نسبت داد. اگرچه نتایج شاخص ها در منطقه مورد مطالعه نشان دهنده شرایط زیست محیطی مطلوب نبود، اما بوم سامانه گلی هاله و قلوه سنگی کری از وضعیت بوم شناختی بهتری نسبت به سایر ایستگاه ها برخوردار بودند (شاخص های تنوع شانون- وینر ۰٫۸۳۳ و ۰٫۷۹۲ غالبیت برگر- پارکر ۰٫۱۳۳) اسکله نیز در اغلب ویژگی های بوم شناختی (از جمله متغیرهای محیطی و شاخص ها)، وضعیتی مشابه با هاله نشان داد. از این رو، شباهت وضعیت بوم شناختی این دو پهنه گلی جزر و مدی طبیعی و مصنوعی، نشان دهنده امکان ایجاد این بوم سامانه ها در منطقه مورد مطالعه به عنوان رویکرد مدیریتی مبتنی بر بوم سامانه بود. با بررسی نتایج این مطالعه، ضرورت حفاظت از این بوم سامانه ها در منطقه مورد مطالعه امری اجتناب ناپذیر می نماید.