سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ایران عالم زاده – استاددانشگاه صنعتی شریف
ویدا مقصودی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله شرایط محیطی برای تولید زانتان به وسیله باکتری زانتوموناس کمپستریس مورد بررسی قرارگرفت و با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه گردید جهت بیشینه سازی رشد توده سلولی و تولید زانتان از آزمایش های ناپیوسته بدون کنترل PH استفاده شد تاثیرات اختصاصی و متقابل سه پارامتر مستقل شامل غلظت منبع کربن ۸۰-۴۰g/L غلظت منبع نیتروژن ۵-۱g/L و دما ۳۵-۲۵ درجه برروی تولید زانتان و رشد توده سلولی به وسیله طرح آزمایشهای COD مورد مطالعه قرارگرفت یک مدل چندجملها ی درجه دوم برازش و شرایط بهینه تخمین زده شد نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل چندجمله ای درجه دوم برازش و شرایط بهینه تخمین زده شد نتایج نشان داد که مقادیر بهینه پارامترها برای تولید زانتان درشرایطی استکه غلظت منبع کربن ۸۰g/L غلظت منبع نیتروژن ۳g/L و دما ۳۰درجه سانتیگرادمی باشد.