سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان پذیره – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
علی اکبر آغاجی –

چکیده:

امروزه در تهیه لباس به مواردی بیش از درک بینایی، بویایی و یا لامسه توجه می شود که راحتی نامیده می شود .دستیابی به نهایت راحتی، که از اهداف اصلی صنعت پوشاک است، با بکارگیری پارچه های حلقوی قابل حصول م ی باشد . از مهمترین کاربردهای این نوع پارچه، تهیه لباسهای رو برای مردان، زنان و کودکان می باشد که از شلوار جین کشسان گرفته تا پارچه مخمل کشسان را شامل میشود. در مطالعه حاضر فاکتورهای راحتی شامل ثبات سا یش ی، مقاومت خمش ی و خواصفشارپذیری در این نوع پارچه با سه تراکم مختلف اندازه گیری شده است. هدف نهایی، بررسی تأث یر می زان فشردگ ی و طولحلقه (تراکم بافت) بر میزان نیروی فشاری حاصل از فشردن پارچه بوده است. نتایج حاصل از طراحی آماری و انجام آزمایشها، بر وجود رابطه ای مبنی بر افزایش نیرو با کاهش طول حلقه و افزایش فشردگی دلالت دارد. رابطه ریاض ی بدست آمده م ی انمتغیر پاسخ و متغیرهای وابسته، از نوع درجه سوم با ضریب همبستگی ۹۹ % میان مدل موردنظر و داده های اصلی گزارش شده است