سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه فرهمند – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، کار

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۵ آیلومتری شرق اهرم واقع شده است و تا مرآز استان بوشهر ۵٨ آیلومتر فاصله دارد.منطقه مورد مطالعه دارای مورفولوژی تپه ماهوری و دارای روند شمال غرب- جنوب شرق می باشد. از نظر واحدهای ساختمانی – رسوبی سرزمین ایران، منطقه مورد مطالعه درپهنه زاگرس چین خورده ( زاگرس خارجی ) با روند شمال غرب – جنوب شرق قرار گرفته است. در محدوده ی مورد مطالعه واحدهای زمین شناسی از قدیم به جدید: آسماری جهرم، گچساران، گوری، میشان و آغاجاری می باشند سازند آغاجاری در منطقه شامل سه نوع مارن مارن سبز، مارن قرمز و مارن آهکی است.مارن های سبز و قرمز در قسمتهای مختلف آانسار به صورت پراآنده و متناوب دیده می شوند.اما آن چه به طور واضح به چشم می خورد وجود لایه های آهکی در ستیغ آوه و قرار گرفتن این مارن ها در امتداد یکدیگر است. مارن قرمز همراهی زیادی با لایه های ژیپس دارد آه این همراهی معمولاً با یک لایه بندی مشخص است. مارن سبز گاه به صورت سبز زیتونی یکپارچه و گاه متناوب با مارن قرمز دیده می شود.مارن های آهکی محدود به قسمت خاوری محدوده ی آانسار است این بخش از مارن منطقه تنوع بسیار زیبایی از ماکروفسیل ها و میکروفسیل ها را در درون خود دارد، که سن آن ها به میوسن پایانی می رسد.پس از انجام تجزیه های شیمایی XRD و XRF این تنیجه حاصل شد که مارن این منطقه می تواند به عنوان خوراک اولیه سیمان و جهت تولید آجر مناسب باشد.