سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالخالق یادگارنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
رضا بصیری – استادیارگروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

مشخصات رویشگاه ارس دیلگون بر اساس مشخصه های جنگل شناسی مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای قطر برابرسینه، دو قطر عمود بر هم تاج، تعداد در هکتار، ارتفاع کل، طول تاج، سطح تاج، رویه زمینی، نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل، میزان زادآوری، درصد درختان سالم و شاداب و درصد درختان دارای تنه واحد اندازه گیری شدند. تاج پوشش ۶ درصد، توده دارای ساختار ناهمسال و میانسال، تعداد در هکتار ۲۸ اصله و به گونه ای که منطقه حالت جنگلی بودن خود را از دست داده و فاقد زادآوری، ضریب همبستگی قطر و ارتفاع معنی دار ،(P<0.001 نسبت طول تاج به تنه۹۴/۵ درصد که ناشی از تنک بودن توده و عدم وجود هرس طبیعی است ۶۲/۵ درصد پایه ها دارای تنه واحد، سطح مقطع برابر m²۲/۴۳ در هکتار، اکثر پایه ها به ظاهر شاداب و سالم اما یک یا چند شاخه از تاج همه آنها قطع شده بود و در برخی موارد ضعف فیزیولوژیک مشاهده شد