سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
رسول اصغری زکریا – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا نبی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
امید سفالیان – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برنج پس ازگندم ازمهمترین نباتات بوده و مهمترین ماده غذایی کشورهای درحال توسعه محسوب می شود کیفیت دانه برنج بصورت کیفیت تبدیل کیفیت ظاهری دانه کیفیت پخت کیفیت غذایی و کیفیت خوراک ارزیابی می شود کیفیت ظاهری دانه عمدتا شامل طول دانه شکل دانه شفافیت دانه مقدارگچی بودن دانه و تعداددانههای گچی می باشد طویل شدن دانه نیز معیاری برای ارزیابی کیفیت پخت برنج می باشد به منظور بررسی صفات کیفیت ظاهری دانه و نسبت طویل شدن دانه بعد ازپخت آزمایشی برروی ۸ لاین امیدبخش برنج و دو رقم زراعی شیرودی و فجر درسال ۹۰ درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درمنطقه آمل انجام گردید دراین آزمایش صفاتی مربوط به کیفیت ظاهری دانه و پخت شامل طول و عرض دانه شکل دانه طول دانه قبل از پخت طول دانه بعدازپخت و نسبت طویل شدن دانه بعدازپخت به قبل ازپخت اندازه گیری گردید