سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نازنین رزازی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بر
امیرمحمد مهدوی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بر
راضیه عزیزیان مصلح – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بر
بهزاد سرخی لله لو – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد دانه با اجزای آن، تجزیه هم بستگی و پی بردن به آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف موًثر بر عملکرد در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی ۹۹ ۹۸ بر روی ۲۲ لاین و ژنوتیپ پیشرفته جو -در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام شد. بررسی ضرایب هم بستگی نشان داد تحت شرایط آبیاری نرمال صفت وزن هزاردانه بیشترین میزان هم بستگی با عملکرد دانه را داشتr=0/85در صورتیکهتحت شرایط تنش رطوبتی صفت شاخص برداشت بیشترین میزان هم بستگی با عملکرد دانه را به خود اختصاص داد r=0/65نتایج تجزیه علیت بین عملکرد دانه با سایر صفات مورد مطالعه نشان داد که تحت شرایط عادی وزن هزاردانه بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد داشت ۰/۶۹و پس از آن دو صفت شاخص برداشت و طول سنبله قرار گرفتند که اثرات غیر مستقیم این دو صفت از طریق یکدیگر بر عملکرد منفی و ناچیز بود. در شرایط تنش دو صفت شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک دارای بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد بودند. محتوی آب نسبی بطور غیر مستقیم از طریق شاخص برداشت تاثیر زیادی بر عملکرد داشت. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از ضرایب هم بستگی و تجزیه علیت در صورت وجود محدودیت آبی می توان از طریق صفات شاخص برداشت، محتوی آب نسبی و عملکرد بیولوژیک جهت اصلاح عملکرد اقدام نمود