سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بارانی – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه برخی صفات زراعی بر روی ۲۹ ژنوتیپ گندم نان بهاره صورت گرفت. این ازمایش رد قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار رد سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی پارس آباد دامغان اجرا گردید. صفات زراعی شامل عملکرد بیولوژیک (کیلو گرم در هکتار)، ارتفاع بوته( سانتی متر)، طول سنبله (ساانتی متر)، تعداد سنبله بارور (متر مربع) و عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) در کلیه ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری میان ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد مطالعه نشان داد. از بین اجزای عملکرد صفت عملکرد بیولوژیک بیشترین همبستگی مثبت و معین دار را با عملکرد دانه نشان داد. رقم شیرودی بالاترین و ارقام توس و بیات پایین ترین میزان عملکرد دانه را نسبت به سایر اراقم داشتند.