سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی) دانشگاه علوم ک
خدایار همتی – هیئت علمی گروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی) دانشگاه علوم کشاورزی و منا
عظیم قاسم نژاد – هیئت علمی گروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی) دانشگاه علوم کشاورزی و منا
مینا غزائیان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

عناب با نام علمی zizyphus jujuba Mill. متعلق به خانواده رامناسه (Rhamenaceae) است و از گیاهان دارویی ارزشمندی است که در طب سنتی ایران جایگاه ویژهای دارد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در استان گلستان در مناطق گرگان (لمسک، روشن آباد)، گنبد، آزادشهر، رامیان و کلاله انجام شد. در این تحقیق برخی از پارامترهای فیزیولوژیک مانند ویتامین ث (mg/100 g pulp)، اسیدیته (mg/100 g) ، مواد جامد محلول (%)، وزن تر (g)، وزن خشک (g) و pH میوه در اکوتیپ های مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که از نظر میزان ویتامین ث بیشترین مقدار مربوط به اکوتیپ لمسک (۲۸۷/۲۱) و کمترین مربوط به اکوتیپ روشن آباد (۱۰۷/۰۲)،بیشترین میزان اسیدیته مربوط به اکوتیپ روشن آباد (۲/۴۷) و کمترین مربوط به اکوتیپ کلاله (۱/۲۱) میباشد. از نظر pH نیز بیشترین مربوط به اکوتیپ گنبد (۵/۲۷) و کمترین مربوط به اکوتیپ کلاله (۴/۳۵)، بالاترین وزن تر (۲۷/۲۳) و وزن خشک (۱۱/۲۹) میوه مربوط به اکوتیپ گنبد و کمترین وزن تردر اکوتیپ کلاله (۱۱/۹۸) و کمترین وزن خشک در اکوتیپ لمسک (۳/۵۳) بوده است. میزان مواد جامد محلول نیز بالاترین مقدار در اکوتیپ آزادشهر (۲۹/۳۶) و کمترین مقدار در اکوتیپ کلاله (۱۸/۹۰) به دست آمده است.