سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان خدادادی – استادیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد ولایت زاده – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز دانشجوی کارشناسی
منصور خلفه نیل ساز – پژوهشکده آبزی پروری جنوب اهواز
نازنین سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

چکیده:

خصوصیات فیزیکوشیمیایی رودخانه ها تاثیرات فراوانی برتولید و زنجیره غذایی دراین اکوسیستم های آبی دارد دراین مطالعه برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب رودخانه کارون از قبیل دما، فسفات، نیترات، هدایت الکتریکی کدورت و ph مورد بررسی قرارگرفت انتخاب ایستگاه های نمونه برداری با توجه به فاکتورهایی منابع الاینده و امکان دسترسی به آنها صورت گرفته است نمونه برداری در سه ماه بهمن، اسفند و فروردین ۸۹-۸۸ با ۳ بار تکرا ردر هر ماه انجام شد تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss17 و آزمون t صورت گرفت براساس نتایج بدست آمده مقادیر تمام پارامترهای مورد مطالعه در سه ایستگاه رودخانه کارون اختلاف معنی داری داشت P<0.05 بالاترین مقادیر فسفات و نیترات بهترتیب ۰/۰۲±۰/۲۴ و ۰/۲۴±۱۲/۱۳ در ایستگاه پل سفید بود.