سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
حاجی قلی کمی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان
بهروز بهروزی راد – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

لاک پشت خزری با نام علمی Mauremys caspica متعلق به خانواده Geoemydidae یکی از ۲ گونه لاک پشتان آبزی استان خوزستان محسوب می شود دراین مطالعه که از دی ماه ۱۳۸۸ تا آذرماه ۱۳۸۹ ادامه یافت تعداد ۵۵ نمونه لاک پشت خزیری از ۵ ایستگاه مختلف در بخش حفاظت شده رودخانه دز جمع آوی و مورد مطالعه زیست شناسی و مورفومتریک قرار گرفتند بیشترین تعداد نمونه صید شده به ماده ها اختصاص داشت نسبت جنسی ۱ به ۸ برای نر به ماده در نمونه های صید شده بدست آمد. همچنین بیشترین و کمترین تعداد نمونه صید شده به ازای واحد صید به ترتیب در پاییزن با ۱۴ و در بهار با ۶ نمونه تعیین شد بنابر نتایج آزمون t-test میانگین پارامترهایی چون NTL1 ، NTL2 ، NTL3 NPL بیندو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری نشان دادند. P-value<0/001.