سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید توکلی پور – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
امیرحسین الهامی راد – هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
سیدحمیدرضا ضیاءالحق – کارشناس

چکیده:

هدف از این تحقیق تولید فراورده خشک شده سیب زمینی بررسی اثر نوع خشک کن آون هوای گرم میکروویو و میکرو ویو – آون برتوانایی جذب آب مجدد ویتامین ث و چروکیدگی آنها بوده است جهت تجزیه و تحلیل آماری ازطرح کاملا تصادفی استفاده شد نتایج نشان دادند که تفاوت معنی داری بین محصولات تولید شده درخشک کن ها وجود داشته و توجیه آن درمتفاوت بودن مکانیزم خشک کردن می باشد بطور مثال اسید اسکوربیک درمحصولات خشک شده درمیکروویو بطور معنی داری P<0/05 درسطح بالاتری نسبت به مهحصولات خشک شده در دو روشدیگر قرار داشت همچنین درصد جذب آب مجدد مکعبهای خشک شده در میکروویو حدود ۱۷/۲۶ درصد بیشتر از محصولات خشک شده در آون و میکروویو – آون بود بررسی تغییرات درصد چروکیدگی طی خشک کردن با روشهای مختلف نشان داد که نمونه های خشک شده درمیکروویو کمترین درصد چروکیدگی را داراست.