مقاله مطالعه برخی عوامل بوم شناسی، ویژگی های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۸۵۴ تا ۸۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخی عوامل بوم شناسی، ویژگی های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas)
مقاله ویژگی های ریختی
مقاله سطح پلوئیدی
مقاله اسانس
مقاله تجزیه خوشه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلوندی رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: حسام زاده حجازی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عطری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: جمزاد زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: صفی خانی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی برخی از خصوصیات بوم شناختی، ریختی و همچنین تعیین سطح پلوئیدی آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) با استفاده از روش .D.S.S (Determination of special station) 10 رویشگاه در استان های لرستان، مرکزی، همدان، کرمانشاه و کردستان جهت انجام مطالعات مذکور انتخاب شد. در این پژوهش در بهار سال ۱۳۸۸ در مرحله گلدهی، جهت ارزیابی ریختی از هر رویشگاه پنج نمونه کامل گیاهی و سرشاخه های گلدار جهت استخراج اسانس تهیه و به همراه بذر به منظور تعیین سطح پلوئیدی در فصل تولید بذر جمع آوری شد. اطلاعات مربوط به رویشگاه ها یادداشت برداری شد. خصوصیات رویشی و زایشی هر جمعیت به علاوه بازده اسانس گونه مورد مطالعه در هر رویشگاه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین سطح پلوئیدی، در هر جمعیت حداقل ۱۰ یاخته متافاری نوک ریشه مورد مطالعه قرار گرفت و ضمن شمارش تعداد کروموزوم، سطح پلوئیدی آنها تعیین گردید. نتایج حاصل، جمعیت های مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میانگین طول و عرض برگ گل آذینی، بیشترین میانگین نسبت طول به عرض برگ گل آذینی، بیشترین میانگین نسبت طول به عرض برگ ساقه ای، بیشترین میانگین طول دمبرگ، بیشترین میانگین طول لوله کاسه، بیشترین میانگین طول جام و بیشترین میانگین طول و عرض براکتئول در جمعیت Te9 بیشتر از جمعیت های دیگر بود. به طور کلی در بررسی های سیتوژنتیکی انجام شده مشخص شد که گیاهان جمعیت های Te1، Te2، Te3، Te4، Te5،Te6 و Te8 دارای ۳۰ کروموزوم (۲n=2x=30) و دیپلوئید و گیاهان جمعیت های Te7، Te9 و Te10 دارای ۶۰ کروموزوم (۲n=4x=60) و تتراپلوئید می باشند. بالاترین بازده اسانس متعلق به رویشگاه Te5 (%3.04) بود.