مقاله مطالعه برخی از الکترولیت ها و آنزیم های سرم خون قاطرهای سالم (اکووس میولوس) بر حسب سن و جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۶۰۵ تا ۱۶۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه برخی از الکترولیت ها و آنزیم های سرم خون قاطرهای سالم (اکووس میولوس) بر حسب سن و جنس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون
مقاله سرم
مقاله الکترولیت
مقاله آنزیم
مقاله قاطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقی سوره عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر بررسی برخی از الکترولیت ها و آنزیم ها در سرم خون قاطر های به ظاهر سالم در شرایط اقلیمی آذربایجان و تعیین اثر سن و جنس بر روی این شاخص ها می باشد. از تعداد ۹۹ راس قاطر (۵۱ راس نر و ۴۸ راس ماده) سالم در محدوده سنی ۴ تا ۱۲ سال، خون گیری به عمل آمد. حیوانات به سه گروه سنی همسان (۴ تا ۶ سال، ۷ تا ۹ سال و ۱۰ تا ۱۲ سال) تقسیم شدند. مقادیر به دست آمده برای سدیم (میلی مول در لیتر)، پتاسیم (میلی مول در لیتر)، کلر (میلی گرم در دسی لیتر)، فسفر (میلی گرم در لیتر) و فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)، آلانین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)، کراتین فسفوکیناز (واحد در لیتر)، فسفاتاز قلیایی (واحد در لیتر) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (واحد در لیتر) به ترتیب ۶٫۰۲±۱۳۷٫۵۵، ۰٫۵۵±۴٫۰۶، ۳٫۴۶±۱۰۴٫۰۱، ۰٫۳۵±۲٫۶۹، ۴۴٫۸۲±۴۰۹٫۹۵، ۲٫۲۵±۱۷٫۹۶، ۳۸٫۷۶±۲۹۵٫۵۶، ۷۰٫۲۴±۵۱۰٫۸۳، ۴٫۵۲±۳۱٫۲۷ تعیین گردید. جنس تاثیری روی پارامترهای مورد مطالعه نداشت (p<0.05). میزان سدیم و فعالیت آنزیم ها مابین گروه های سنی تفاوت معنی دار داشت (۰٫۰۵>p). نتایج حاصل از این مطالعه به ما کمک می کند تا تفسیر دقیقی از نتایج آزمایشگاهی قاطرها داشته باشیم.