سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا آهن ساز – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس بیابانی – عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

هدف ازاین مطالعه یافتن روابط آلومتریک بین شاخص سطح برگ با طول و عرض و وزن خشک گیاه است بدین منظور آزمایشی برروی گیاه سویا رقم D.P.X درمزرعه ای دررامیان انجام شد نمونه گیری درسه مرحله انجام شد درهرنمونه گیری سطح برگ وزن خشک طول و عرض تک برگها به تعداد۲۱۵ تک برگ اندازهگیری شد ضریب تبیین R2 بین شاخص سطح برگ با پارامترهای طول عرض وزن خشک مجذورطول مجذور عرض حاصلضرب طول و عرض محاسبه شد نتایج نشان دادکه بیشترین میزان ضریب تبیین R2 مربوط به پارامترمجذور طول بوده و کمترین میزان ضریب تبیین مربوط به پارامتر وزن خشک بود بنابراین معادله ای برتر y = 0.464x – ۴۸۱۹ انتخاب گردید با توجه به همبستگی بالای بین شاخص سطح برگ و مجذور طول می توان ازاین پارامتر برای تخمین شاخص سطح برگ بهره برد.