سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اصغری – کارشناس ارشد زمین شناسی (گرایش رسوب شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
محمدرضا نورا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
شهرام حبیبی مود – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در مطالعات فرسایش و حفاظت خاک ویژگی های سنگ شناسی حوضه آبریز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رفتار سنگ های مختلف در مقابل فرسایش متفاوت بوده و بعضی از واحدهای سنگ شناسی حساس به فرسایش و مستعد تولید رسوب هستند. رفتار سنگ ها و نهشته های کواترنر در مقابل هوازدگی و فرسایش بستگی به عوامل چندی دارد که بعضی از عوامل مربوط به سرشت سنگ و عوامل دیگر مربوط به محیط خارجی دربرگیرنده سنگ است. در حوضه های آبریز کوچک نقش عوامل مربوط به سرشت سنگ بااهمیت تر از عوامل مربوط به محیط خارجی در برگیرنده سنگ است . با توجه به توان تولید رسوب ازسازندهای سنگی منطقه مورد مطالعه، به بررسی برآورد فرسایش و رسوب در حوضه مطالعاتی با استفاده از مدل تجربی پسیاک(PSIAC)در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور در حوضه آبریزبا استفاده از مطالعات زمین شناسی، فیزیوگرافی و رسوب شناسی و شناسایی انواع فرسایش و سپس با استفاده از مدل تجربی پسیاک به برآورد فرسایش و تولید رسوب در حوضه اومار پرداخته شد . بنابراین حساسیت واحدهای مختلف لیتولوژیکی حوضه آبریز اومار نسبت به فرسایش در ارتباط با ترکیب سنگ شناسی (لیتولوژی که به عنوان عامل مهم و اصلی) و وضعیت تکتونیکی و ارتفاع توپوگرافی و آب وهوای منطقه به عنوان عوامل فرعی می باشند.