سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا یعقوب زاده – کارشناسان ارشد میکروبیولوژی
رضا صفری –

چکیده:

از جمله انواع آلودگی آب رودخانه ها آلودگی آنها به باکتریهای اندیکاتور میب اشد باکتریهای اندیکاتور انواعی از باکتریهای مورداستفاده برای شناسایی و تخمین میزان الودگی مدفوعی آب هستند دراین تحقیق جامعه مورد بررسی آبهای سطحی دررودخانه هراز حوضه سد منگل دراستان مازندران بوده است مجموعا ۷ نمونه از ۷ ایستگاه سرخرود کره سنگ پل جلاو نورود کیلومتر ۱۱۵ تهران لاسم لار پلور به طور ماهانه و در طول یکسال مجموعا ۱۲ دوره نمونه برداری از نظر وجود باکتریهای اندیکاتور مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج آزمایشات نشان دادکه جمعیت باکتریهای اندیکاتور کلیفرمها بسته به تغییرات فصلی زمان و مکان نمونه برداری متفاوت بوده است از بین این ۷ ایستگاه سرخرود آلوده ترین از نظر آلودگی به کلیفرمهای مدفوعی بوده و لاسم کمترین آلودگی را دارا بوده است.