مقاله مطالعه باکتریائی پوسیدگی باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در م رکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت با تاکید بردو جنس آئروموناس و سودوموناس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه باکتریائی پوسیدگی باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در م رکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت با تاکید بردو جنس آئروموناس و سودوموناس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی آزاد دریای خزر
مقاله پوسیدگی باله
مقاله آئروموناس
مقاله سودوموناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین منشادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه پوسیدگی باله دمی با تاکید بر عوامل باکتریایی آ ئروموناس و سودوموناس در ماهی آزاد دریای خزر مرکز تکثیر و پرورش آزادماهیان شهید باهنر کلاردشت، تعداد ۱۸۰ ماهی مولد دارای علائم ماکروسکوپی ضایعات باله انتخاب و از هر ماهی دو نمونه باکتریایی بر روی محیط های اختصاصی آئروموناس و سودوموناس کشت گردید. بعد از انکوباسیون، آزمایشات بیوشیمیایی جهت شناسایی کلنی های جداسازی شده دو جنس آئروموناس و سودوموناس انجام گرفت. نتایج آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که باکتری های جنس آئروموناس جداسازی شده از گونه های آئروموناس کاویا و آئروموناس هایدروفیلا (زیرگونه ای که تولید گاز نمی کند) به ترتیب با فراوانی ۷۵ و ۲۵ درصد و باکتری های جنس سودوموناس از گونه های سودوموناس فلورسنس، سودوموناس پوتیدا و سودوموناس آلکالیژنز به ترتیب با فراوانی ۴۸٫۱، ۳۶٫۴۲ و ۲۱٫۵ بودند.