سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا عرفانزاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور دانشگاه تربیت مدرس
آزاده عالم زاده گرجی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته مرتعداری
حسن زالی – هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزان ساری

چکیده:

ذخیره بذر موجود در خاک بخش مهمی از تنوع گونه ای را شامل می شود که کمتر به آن پرداخته می شود. ترکیب و مقدار بانک بذر خاک همانند پوشش سطح خاک در اثر عوامل محیطی و مدیریتی تغییر می کند. در این تحقیق بانک بذر فورب ها و گراسها در دو عمق خاک در عمق خاک در علفزارهی کوهستانی البرز مطالعه گردید. این مطالعه توسط روش شتشو نمونه های خاک و جوانه زنی در گلخانه در بهار ۱۳۹۰ انجام شد. نتایج نشان داد که اولا بیشتر بذور مدفون شده در خاک در عمق پنج سانتیمتری حضور داشتند و ثانیا میزان بذور فورب ها در هر دو عمق خاک از گراس ها به طور معنی دار بیشتر بود.