مقاله مطالعه باکتری های اندوفیتیک جداشده از گیاه سویا و نقش آن ها در کنترل برخی قارچ های بیماری زای گیاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی میکروارگانیسم ها از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه باکتری های اندوفیتیک جداشده از گیاه سویا و نقش آن ها در کنترل برخی قارچ های بیماری زای گیاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Glycine sp
مقاله باکتری های اندوفیتیک
مقاله قارچ های بیماری زا گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیری یاسمین
جناب آقای / سرکار خانم: بهادر نیما
جناب آقای / سرکار خانم: پردلی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باکتری های اندوفیتیک باکتری هایی هستند که در درون بافت های گیاهان بدون ایجاد آسیب ظاهری به گیاه زندگی می کنند. به تازگی این گروه از میکروارگانیسم ها از بخش های مختلف گیاهان جدا شده اند که توانایی فعالیت ضد قارچی و باکتریایی را از خود نشان می دهند. از آنجایی که امروزه از اندوفیت ها به عنوان بارور کننده ها و یا ترکیبات شیمایی میکروب کش در کشاورزی استفاده می شود، بنابراین هدف از تحقیق حاضر، جداسازی این باکتری ها از گیاه سویا و تاثیر متابولیت های ضد میکروبی تولید شده توسط این ارگانیسم ها بر پاتوژن های قارچی فوزاریوم سولانی و و آلترناریا آلترناتاست.
مواد و روش ها: در تحقیق حاضر، ابتدا جداسازی باکتری های اندوفیتیک از ساقه و برگ گیاه سویا به شکل رقت متوالی بر روی محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار انجام شد. سپس، نمونه ها از نظر توانایی تولید متابولیت های ضد میکروبی علیه دو پاتوژن قارچی آلترناریا الترناتا (۵۲۲۴PTCC ) و فوزاریوم سولانی (۵۲۸۴PTCC ) در شرایط آزمایشگاهی به روش خطی و انتشار در چاهک مطالعه شدند. باکتری هایی که توانایی تولید متابولیت های ضد میکروبی را داشتند با استفاده از کیت Api20NE شناسایی و منحنی رشد آن ها ارزیابی شد.
نتایج: در مجموع ۳۹ باکتری از ساقه و برگ سویا جداسازی شد که از بین آن ها ۲۰ باکتری متعلق به ساقه ها و ۱۹ باکتری از برگ های گیاه سویا جداسازی شدند. از کل باکتری های جداسازی شده ۳ باکتری اثر ممانعتی نشان دادند که نمونه های شناسایی شده توسط Api، به جنس سودوموناس آئروجینوزا متعلق هستند. از بین باکتری های تولید کننده متابولیت های ضد میکروبی، سودوموناس ائروجینوزا بیش ترین تاثیر را روی فوزاریوم سولانی داشت. همچنین نتایج به دست آمده از منحنی رشد باکتری ها بیانگر آن است که بیشتر میکروارگنیسم ها ترکیبات خود را در ۱۸ ساعت اولیه تولید نموده اند که در برخی از سوش ها تا ۷۲ ساعت ادامه یافته است.
بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که گیاه سویا حاوی باکتری های اندوفیتیکی است که اثر ممانعتی علیه پاتوژن های گیاهی دارد و می توان از ترکیبات تولید شده در تحقیقات بعدی استفاده نمود.