سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم ناز بهرام منش تهرانی – استادیار، دکتری چینه شناسی و فسیلشناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات
بهزاد سعیدی رضوی – اسنادیار، دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی ، موسسه استاندارد مشهد
نرگس سیفی – دانشجو،کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

نهشته های کربونیفر پیشین برای اولین بار با محوریت بازوپایان در برش باختر دریاچه تار مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای شناسایی و ردهبندی دیرینهشناسی ۷ گونه، ۹ جنس، ۱ رو خانواده و ۲ خانواده از راستههای ،Spiriferinida ،Athyrididina ،Rhynchonellida ،Orthida ،Orthotetida ،Productida Syringothyridinae به سن کربونیفر پیشین (تورنزین میانی – پسین تا ویزئن پیشین) در سه زیست زون تجمعی از این برش معرفی شده است. با توجه به سایر اجزای اسکلتی و بررسی رخسارههای کربناته، رسوبگذاری در این برش مربوط به محیطهای دریایی کمژرفا در آب و هوای گرم دوران پالئوزوئیک پسین و در یک سیستم سدی – ساحلی در رمپ کمشیب در منطقه پشت ریف میباشد.