سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – تهران دانشگاه الزهرا دانشکده مهندسی
پریا فخرزاد –

چکیده:

دراین پژوهش سعی به شناخت و بررسی زمینه های به کارگیری تکنولوژی های نوظهور سیستم هوشمند حمل و نقل ITS واولویت بندی آنها براساس معیارهای مشخص شده است سیستم های هوشمند حمل و نقل هنوزموضوع جوانی است که میزان پذیرش و قابلیت اجرای آن درکشورها ومکانهای مختلف متفاوت است بنابراین متخصصین حمل و نقل نیاز به شناخت دقیق قابلیت ها و چگونگی استفاده بهینه از آن را دارند دراین راستا ابتدا به معرفی تکنولوژی نوظهور حمل و نقل پرداخته شده است و بامدنظر قرا ردادن شرایط ایران مهمترین معیارها انتخاب می شود درگام بعدی فرمهای نظرسنجی بصورت پرسشنامه ای جهت آگهی یافتن ازنظر کارشناسان درمقایسه معیارها و زمینه های حمل و نقل تهیه گردید درادامه با استفاده از نتایج استخراج شده از پرسش نامه ها به اولویت بندی زمینه ها پرداخته شد که این امر بنا به شرایط مساله با استفاد هازروش تصمیم گیری چندمعیاره AHP انجام و درنهایت به کارگیری تکنولوژی ها نوظهور مرتبط با زمینه خودرو دراولویت اول قرارگرفت