سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه مقصودی – مربی مدرس
سمیه نگهداری – مربی هیئت علمی گروه علوم تربیتی
زهرا ستوده – دانشجو

چکیده:

هدف ازتدوین این مقاله تعیین رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و سهم هریک از این مولفه ها برکارافرینی می باشد جامعه آماری این پژوهش شام ل دانشجویان دانشگاه پیام نور می باشد که با توجه به رشته تحصیلی از بین کلیه دانشجویان دانشگاه ۴۴۸ نفر انتخاب شده اند و ازاین تعداد۱۱۲ نفر به عنوان نمونه مدنظر می باشند پژوهش از نوع تحقیقاتی کاربردی و پیمایشی می باشد اطلاعات و داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه هوش هیجانی و کارافرینی جمع آوری شده اند یافته های پژوهش نشان میدهد که مولفه ارزیابی عواطف خود از بین ۴ مولفه هوش هیجانی بالاترین میانگین را دربین نمونه دارا است همینطور نتایج نشان دهنده رابطه بین هوش هیجانی و کارافرینی می باشند و از بین مولفه های هوش هیجانی ارزیابی عواطف خود و استفاده ازعواطف با کارافرینی درارتباط می باشند ولی بینمولفه های ارزیابی عواطف دیگران و تنظیم عواطف با کارافرینی رابطه ای مشاهده نشده است.