سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ملک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
اسدالله شاه بهرامی –
محمود مرادی –

چکیده:

امروزه استفاده از رایانه زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلب کشورها نشان دهنده محوری بودن نقشفناوری اطلاعات و ارتباطاتدراین گونه فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقا کیفیت و برنامه هاست کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. با توجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده دارد، و با توجه به نو ظهور بودن سیستم آموزش الکترونیکی لازم است در اثربخشی و اجرای فعالیتهای آن، مطالعات جامع و وسیعی صورت گیرد. با توجه به اهمیت و ضرورت بکارگیری سیستم آموزشی و همچنین اثربخشی کیفیت آن، در مقاله حاضر ضمن اشاره ای به موضوع آموزش الکترونیکی، اهمیتو اهدافآن، اثر بخشی، ارزیابی اثر بخشی آموزش، ارزشیابی کیفیت آموزشی و در نهایت عوامل مهم موفقیت در اثربخشی آموزش الکترونیکی تشریح شد و در نهایت مباحث مذکور جمع بندی شده و پیشنهادات مرتبط با آن برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه شد.