سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی جعفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
یونس دقیق – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی تهران
پرهام ربانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

خاکهای جنوب تهران به علت حضور بلندمدت پالایشگاه نفت از گذشته در معرض الودگیهای نفتی قرارداشته اند با توجه به گسترش الودگیهای ناشی از نفت خام در عمق خاک امکان گسیختگی و شکست سازه ای درمخازن ذخیره ای که خاک الوده را در بستر سازه ی خود دارند بسیار محتمل است دراین پژوهش ابتدا توسط ازمونهای ازمایشگاهی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک غیرالوده و الوده به درصدهای مختلف نفت خاک بدست امده و سپس توسط نرم افزاری المان محدود میزان نشست در خاک غیرالوده و الوده به درصدهای منظور محاسبه و مقایسه می شود کلیه پارامترهای خاک الوده در مدلسازی برگرفته از نتایج مستقیم ازمایشگاهی و با عمر الودگی دو ماهه انتخاب شده است تا شبیه سازی مناسبی از خاک محل ایجاد شود نتایج ازمایشگاهی نشان میدهد با افزایش نفت خام پارامتر چسبندگی در خاک الوده کاهش یابد نتایج حاصل از مدلسازی نیز اثر افزایشی نشست خاک را در حضور نفت خام نشان میدهد ولی نرخ رشد نشست در درصدهای بالاتر از ۶% الودگی بسیار بیشتر است