سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی رهگذر – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه اصفهان
محمد کرباسچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه،گروه عمران،دانشگاه آزاد اس

چکیده:

تخمین بار موثر ناشی از زلزله برساختمان ها در اغلب ایین نامه ها از جمله ایین نامه زلزله ایران استاندارد ۲۸۰۰ برپایه تحلیل های الاستیک خطی قرار دارد این نیروها به علت رفتار غیرخطی سازه ها هنگام زلزله با استفاده از ضریب کاهش مقاومت طراحی سازه یا ضریب رفتار R کاهش می یابد منشا ضریب رفتار ارائه شده در ایین نامه های زلزله از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و ضریب کاهش ناشی از نامعینی می باشد مجمع تکنولوژی کاربری ATC رابطه زیر را برای R به صورت حاصل ضرب سه ضریب پیشنهاد می دهد. R=Rs.Rm.RRدر آن R ضریب رفتار کلی Rm ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری RS ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و RR ضریب کاهش ناشی از نامعینی می باشد.