مقاله مطالعه ایریدو ویروس (Iridovirus) در مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ایریدو ویروس (Iridovirus) در مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله ایریدوویروس
مقاله DNA ،PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازاری مقدم سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاظمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شناورماسوله علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی کارسیدانی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: چکمه دوزقاسمی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایریدوویروس ها با دارا بودن پنج جنس ایریدوویروس، کلریریدوویروس، راناویروس، لمفوسیستی ویروس و مگالوسیتی ویروس در تعداد زیادی از گونه های ماهیان آب شیرین و شور ایجاد بیماری می نمایند. نظر به اینکه ماهیان خاویاری از گونه های تجاری و بسیار ارزشمند دریای خزر محسوب شده و ایریدوویروس تاکنون در گونه های مختلفی از ماهیان خاویاری نظیر تاسماهی سفید، تاسماهی پاروپوزه، تاسماهی روسی و تاسماهی پاروبینی سفید شناسایی شده است، لذا این بررسی برای اولین بار در ایران بر روی مولدین تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوبی دریای خزر صورت پذیرفت. با توجه به جایگزین شدن و تکثیر سریع این ویروس در سلول های اپی تلیال پوست و بویژه باله سینه ای، از مولدین مشکوک به این ویروس، ۱۵۰ نمونه باله تهیه و در فریزر-۲۰ oC نگهداری گردید. به منظور انجام این مطالعه از کیت تشخیصی IQ2000 استفاده شد.  DNA نمونه ها با استفاده از روش و محلول های موجود در کیت استخراج گردیده و به منظور ارزیابی کیفیت آن ها بر روی ژل آگارز ۱% الکتروفورز شدند. DNAهای مناسب سپس با پرایمرهای اختصاصی، PCR گردیدند. برای اثبات وجود باند، به میزان ۵ میکرولیتر از محصول PCR بر روی ژل آگارز ۲%، الکتروفورز و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی گردیدند. مطابق نمونه ارائه شده در کیت، تمامی نمونه های فاقد ایریدوویروس می بایست باند PCR به میزان ۶۵۵ bp تولید نمایند که در کلیه نمونه ها باند مذکور ایجاد گردید. بر اساس نتایج این تحقیق می توان اعلام نمود که ایریدوویروس در مولدین بررسی شده تاسماهی ایرانی مشاهده نگردید.