سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامین سلامتیان – دانشجوی دکتری عمران
امیررضا زراتی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی کریمایی طبرستانی – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

درمطالعه حاضربا استفادها زنتایج آزمایشگاهی دقت روش تقسیم هیدروگراف سیال به یکسری پله با شرایط جریان دائم و زمان تداوم مشخص برای محاسبه میزان حمل رسوب بستر درجریان غیردائمی مورد بررسی قرارگرفت درادامه دو نوع هیدروگراف پیوسته درآزمایشگاه تولید و مقدار رسوب حمل شده اندازه گیری گردید سپس این هیدروگراف ها بصورت پله ای فرض شد و با استفاده ازم عادله حمل رسوب درجریان دائمی مقدار حمل رسوب هیدروگراف محاسبه گردید نتایج نشان داد که درصورتی که تعداد پله ها به اندازه ای باشد که حجم آب زیرهیدروگراف پیوسته و هیدوگراف پله ای یمدل شده تقریبا یکسان باشد حداکثر مقدار رسوب محاسبه شده و اندازه گیری شده درحدود ۱۰درصد می باشددرادامه برای بررسی فرض هیدروگراف پله ایی بجای هیدروگراف پیوسته برمیزان حمل رسوب هیدورگراف پله ای مختلف که همگی مدلهایی ازدوهیدروگراف پیوسته بودند.