سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توحید عباس زاده – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی
حسین زاهد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
مجید صفری سخاوت – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

چکیده:

با استفاده از معادله جنبشی انتشار موازی امواج غبار یون – صوتی در یک پلاسمای غباری گرم مغناطیسی ، شاکل یونها ، الکترونها و ذرات غبار مورد بررسی قرار گرفته است. تابع توزیع الکترونها و یونها لورنتسی و تابع توزیع ذرات ماکسولی در نظر گرفته شده است. با محاسبه تانسور دی الکتریک از طریق حل معادله ولاسوف رابطه پاشندگی در حالت خاص انتشار موازی مورد بررسی قرار گرفته و اثرات ذرات فوق حرارتی بر روی میرایی لاندو مطالعه شده است و عدم وجود میرایی لاندو در انتشار موازی امواج غبار یون – صوتی نتیجه گیری شده است.