مقاله مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۸۰ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله آموزش مجازی
مقاله امکان سنجی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله فناوری اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افیونی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی ابری احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدیان محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش مجازی از جمله موضوعات جدید پژوهشی است. هدف کلی پژوهش، مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بود. این پژوهش، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، اعضای هیات علمی این دانشگاه را به تعداد ۳۰۷ نفر در بر می گیرد. حجم نمونه با فرمول کوکران ۷۴ به دست آمد و برای اطمینان ۱۰۸ نمونه مطالعه شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بسته پاسخ شامل ۴ بعد (تکنولوژیک، فرهنگی اجتماعی، سازمانی و آموزشی) بود. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ۰٫۹۶۶  به دست آمد و روایی صوری، محتوایی و سازه از طریق تحلیل عاملی انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و با استفاده از نرم افزار SPSS، پاسخ های پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی امکان اجرای این دوره ها در هر ۴ بعد به طور معناداری بالاتر از حد متوسط بود. بر اساس ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، سن، گروه آموزشی و سابقه کار) بین میانگین نظرات پاسخ گویان تفاوت معنادار آماری وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده، امکان اجرای این دوره ها وجود دارد اما برای پیشگیری از مشکلات هنگام اجرا، باید کاستی های موجود برطرف شود.