سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تنش های مختلف محیطی شامل تنش های زنده و غیرزنده سبب تولید رادیکال های آزاد اکسیژن می شوند ازجمله این تنش ها می توان به پرتوها ی یون ساز اشاره کرد. این تنش ها باعث تجمع گونه های اکسیژن فعال مانند یون سوپراکسید، پراکسیدهیدروژن، اکسیژن اتمی و یون هیدروکسیل می شود. این مطالعه بر روی گیاه کلزا به صورت تکراردار و در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمارUV-B و ۵ تکرار انجام شد. با پروب کردن کلون اسکوربیک پرواکسیدازIالگوی بیان این ژن در دوره های مختلف پرتوتابی UV-B ارزیابی شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش ،UV-B گیاه در یک واکنش دفاعی با افزایش فعالیت ژن اسکوربیک پروکسیداز سبب کاهش میزان غلظت رادیکالهای آزاد اکسیژن و خسارت ناشی از آن می شود