مقاله مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحنی رشد
مقاله خطوط پدری
مقاله توابع ریاضی
مقاله لاین گوشتی آرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناقوس مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدل عباس
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ ترشیزی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی منحنی رشد طیور گوشتی در سطح لاین، به ترتیب از ۱۵۴ و ۱۴۴ قطعه جوجه گوشتی از دو خط پدری (A و B) سویه تجاری گوشتی آرین استفاده شد. خط پدری A برای نسل های متمادی در جهت کاهش ضریب تبدیل خوراک و خط پدری B برای نسل های متمادی در جهت افزایش وزن بدن انتخاب شده اند. وزن بدن تمامی پرندگان در روزهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۲۱، ۲۸، ۳۵، ۴۲، ۴۹ و ۵۴ دوره پرورش اندازه گیری و منحنی رشد با استفاده از مدل گمپرتز برای آنها برازش گردید. علاوه بر این ضریب تبدیل خوراک در فاصله بین ۲۳ تا ۵۴ روزگی در ۲۰ درصد از پرنده ها به صورت انفرادی اندازه گیری شد. پس از کشتار، وزن سینه، جگر و چربی محوطه بطنی تمامی پرندگان جمع آوری و توزین شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ثابت رشد و سن رسیدن به نقطه عطف در جنس نر خط پدری B به طور معنی داری (P<0.05) بالاتر از نرهای خط A بود. همچنین پرنده های ماده خط B نیز وزن اولیه، ثابت رشد و سن در نقطه عطف بالاتری نسبت به پرنده های ماده خط A داشتند. اما وزن بدن در زمان هچ، ثابت رشد و سن رسیدن به نقطه عطف در بین دو جنس نر و ماده هر یک از خطوط پدری تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت.  تفاوت معنی داری در وزن جگر، چربی محوطه بطنی و ضریب تبدیل خوراک بین نرهای خطوط پدری مشاهده نشد اما وزن سینه به طور معنی داری  (P<0.05)در جنس نر خط B بیشتر بود. همچنین، تفاوت های وزن سینه، جگر و چربی محوطه بطنی بین پرنده های ماده های دو خط پدری B و A دارای تفاوت معنی دار (P<0.01) بود. اما ضریب تبدیل خوراک در بین جنس ماده خطوط پدری تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند. وزن جگر و چربی محوطه بطنی تفاوت معنی داری (P<0.01) بین نرها و ماده ها در خطوط پدری داشت. اما تفاوت برای وزن سینه بین نرها و ماده ها فقط در خط پدری B معنی دار (P<0.05) بود. سرعت رشد در نرها و ماده های خط B از ۱۷ تا ۳۵ روزگی به طور معنی داری بالاتر از نرها و ماده های خط A بود. تفاوت معنی داری (P<0.01) بین نرها و ماده های خطوط پدری در سرعت رشد مشاهده شد. به طوری که سرعت رشد از روز ۱۷ دوره پرورش در نرها بالاتر از ماده ها بود.